Projekty

Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa

Tematem wiodącym projektu jest promowanie bezpiecznego stylu życia
(w tym bezpieczeństwa na drodze, w razie pożarów, w górach i na kąpieliskach, w czasie burz, intensywnych opadów, niskich i wysokich temperatur itp.) oraz pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Młodzież uczestniczy w cyklu szkoleń teoretycznych i praktycznych dotyczących podstawowych zagrożeń, pierwszej pomocy oraz szkolenia dotyczącego prezentacji i pracy w grupie. Drugim etapem projektu jest utworzenie zespołów, które wybierają tematykę
i przygotowują prezentacje oraz miejsce jej realizacji. Uczestnicy nawiązują kontakty ze szkołami, przedszkolami, świetlicami, domem dziecka, klubem seniora, ustalają organizacyjną stronę spotkań i prezentacji.

Jesteśmy! Działamy! Zmieniamy!

Tematem wiodącym projektu jest patriotyzm. Młodzież podczas wspólnych spotkań i warsztatów poświęconych historii Polski i Wojnicza zastanawia się i poszukuje swoich własnych, aktualnych definicji patriotyzmu. Dostrzega, że to pojęcie ma wiele płaszczyzn i stara się przyjrzeć, jak przekładają się postawy patriotyczne na zaangażowanie młodych ludzi w działania służące dobru „Małej Ojczyzny”. Uczestnicy projektu biorą udział w konkursach utrwalających wiedzę teoretyczną i praktyczną. Grupa działa w kilkuosobowych zespołach, które prowadzą różnorodne akcje na rzecz społeczności lokalnej.

Moc doświadczeń!

Tematem projektu są nauki ścisłe. Młodzież podzieli się na zespoły, w których przygotują różnego rodzaju doświadczenia/pokazy, które później zaprezentują swoim młodszym koleżankom i kolegom podczas wizyt w szkołach (min. 5 spotkań) oraz podczas Dnia Młodego Naukowca. Wszelkie działania zaprojektowane zostały wspólnie z młodzieżą podczas spotkań konsultacyjnych, również ich realizacja każdorazowo odbywać będzie się przy udziale uczestników.

Be Fit!

Wiodącym tematem projektu jest zdrowy tryb życia. Wszystkie działania realizowane są samodzielnie przez Młodzież w mniejszych grupach. W ramach projektu Młodzi organizują 8 spotkań projektowych (w tym jedno wyjazdowe) i dwie akcje (jedna w szkole podstawowej, a druga w Klubie Seniora). Organizują akcję pod nazwą – Maraton Zumby, na który zostają zaproszeni zarówno rówieśnicy Młodych jak i osoby starsze. Dodatkowo maraton poprzedzony jest krótką prezentacją całego projektu oraz Programu Równać Szanse.

Młodzi planują, organizują i reklamują!

Osią projektu jest promocja OSP. Młodzież w trakcie projektu przygotowuje monidło promujące OSP i MDP, nagrywa film reklamowy, organizuje i prowadzi Bal Małego Strażaka. W ramach modułu szkoleniowego młodzi spotkają się z specjalistą ds. PR, animatorem czasu wolnego, plastykiem, twórcą filmów reklamowych, którzy udzielają im rad i wskazówek pomocnych w dalszej realizacji projektu. Efektem projektu to monidło reklamowe (wykorzystane podczas min. 2 imprez plenerowych w trakcie trwania projektu), krótki filmik reklamujący OSP i MDP Wojnicz.

Bądź EKO na co dzień

Główną ideą projektu jest połączenie prewencji pożarniczej z propagowaniem postaw proekologicznych. Młodzież w trakcie projektu opracowuje ulotkę informacyjną dotyczącą ogrzewania piecami na paliwa stałe, oprócz informacji dotyczący smogu i zakazu spalania śmieci dodaje krótką informację o zagrożeniu zatruciem tlenkiem węgla. Młodzi opracowują i organizują konkurs na plakat dot. wypalania traw i jego konsekwencji dla ekosystemu. Zwycięski plakat zostaje wydrukowany i rozwieszony przez Młodzież na wszystkich tablicach informacyjnych Gminy Wojnicz. Młodzi organizują Wieczór Świątecznych EKO Ozdób, na który zaproszą mieszkańców Wojnicza. Ostatnim elementem jest opracowanie  haseł „Jestem EKO, ponieważ…” i własnoręczne ozdobienie toreb ekologicznych tymi hasłami.

150 lat OSP WOJNICZ – To brzmi dumnie!

Osią projektu jest 150-lecie istnienia OSP Wojnicz. Młodzi przygotowują i przeprowadzają szereg wydarzeń towarzyszących obchodom 150-lecia, jak Bal małego strażaka dla najmłodszych mieszkańców Wojnicza, Strażacki Tor Przeszkód dla dzieci w klasach 0-3 oraz konkurs plastyczny dla dzieci w klasach 4-8. Przez cały czas trwania projektu młodzi przeprowadzają wywiady pod hasłem „Wehikuł czasu” z członkami OSP oraz z osobami, które mogą podzielić się wspomnieniami na temat OSP. Efekty swojej pracy młodzież publikuje na stronie www, fb i koncie instagramowym, a wspomnienia spisują i wydają w formie broszurki. Projekt składa się z dwóch bloków: SZKOLENIOWEGO – spotkania i konsultacje z dziennikarzem, animatorem czasu wolnego i grafikiem oraz PROJEKTOWEGO – cykliczne, cotygodniowe spotkania młodzieży.