Przetargi

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o przetargu

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ_PDF

zał. 1 Formularz_oferty

Korekta do formularza ofertowego

zał.2 wymagania techniczne_PDF

zał. 3_oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

zał. 4_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_oraz spełnieniu warunków udziału

zał 5._Wzor_umowy

zał. 6_Wykaz_zrealizowanych_dostaw_lub_uslug